Służby specjalne w Polsce


Zdecydowana większość krajów na świecie organizuje w ramach własnych struktur administracji służby specjalne. Klasyczny podział służb to:
wywiad wewnętrzny - odpowiada za wewnętrzne bezpieczeństwo państwa
wywiad zagraniczny - działa za granicą i zdobywa, gromadzi i analizuje informacje dotyczące podmiotów, strategicznych informacji gospodarczych i ekonomicznych innych państw i przekazywanie ich ośrodkom decyzyjnym w kraju

W Polsce służby specjalne to:

  • wywiad wewnętrzny - odpowiada za wewnętrzne bezpieczeństwo państwa
  • wywiad zagraniczny - działa za granicą i zdobywa, gromadzi i analizuje informacje dotyczące podmiotów, strategicznych informacji gospodarczych i ekonomicznych innych państw i przekazywanie ich ośrodkom decyzyjnym w kraju
również zadania specjalne wykonują:
- Centralne Biuro Śledcze, wydzielone w strukturach Policji
- Wywiad Skarbowy, wydzielony wydział w Urzędzie Kontroli Skarbowej

Wszelkie informacje o działalności służb specjalnych i informacje zdobyte ocierają się o USTAWĘ z dnia 22 stycznia 1999 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH
Dz.U.1999 nr 11 poz. 95 tekst jednolity: Dz.U.2005 nr 196 poz. 1631:

Załącznik nr 1
Wykaz rodzajów informacji, które mogą stanowić tajemnicę państwową
[...]
16. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, form i metod pracy operacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz byłego Urzędu Ochrony Państwa i byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, a także ich kierunki pracy operacyjnej i zainteresowań.
17. Szczegółowa struktura organizacyjna oraz etatowa jednostek i komórek organizacyjnych wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze w służbach, o których mowa w pkt 16, a także systemy ewidencji danych o funkcjonariuszach i żołnierzach tych jednostek i komórek organizacyjnych.Obce słuzby specjalne interesują się przede wszystkim sektorem energetycznym w Polsce. Wykrywaniem tego typu zainteresowań zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) departament kontrwywiadu.
Byli oficerowie służb specjalnych piszą ksiązki i udzielają wywiadów do gazet. Mozna się z nich dowiedzieć, że wywiad Rosji bardzo interesuje się Polską. Rosji bardzo zależy, aby Polska była bogata, bo wtedy będzie od Rosji kupowac towary i usługi.
Wywiady innych państw w szczególności także interesują się osobami z pierwszych stron gazet. Charakterystyki tych osób... [czytaj więcej od godz: 0:00 do 0:59]

Kierunki zainteresowania służb specjalnych na rok 2017 są ściśle tajne, nie ma takich informacji w internecie, stenogramy z posiedzeń Komisji ds. Słuzb Specjalnych w Sejmie są ściśle tajne, ponieważ nie są nigdzie opublikowane.
Ogólny zarys zainteresowania Agencji Wywiadu określony jest ustawowo np.
uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego;
rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej;
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;Na tej stronie możesz poczytać o metodach pracy słuzb wywiadowczych w Polsce i w innych krajach.

Żadne Państwo nie toleruje na swoim terytorium działań obcych służb specjalnych, dlatego praca w służbach jest niebezpieczna. Tajne działania niosą za sobą ryzyko ujawnienia i ujęcia agentów czy funkcjonariuszy przez miejscowe służby co w najlepszym przypadku kończy się długoletnim więzieniem.
W niektórych krajach szpiegostwo karane jest śmiercią.

Najciekawsze artykuły z ustawy


Art. 35.
1. W związku z wykonywaniem swoich zadań Agencje zapewniają ochronę środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy tych Agencji.
2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze Agencji mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych.
3. Osoby udzielające Agencji pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjnorozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2.
4. ABW, z zastrzeżeniem ust. 5, na wniosek upoważnionych organów, służb i instytucji państwowych, sporządza i wydaje dokumenty uniemożliwiające ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy i pracowników tych organów, służb lub instytucji oraz osób udzielających im pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także prowadzi centralny rejestr tych dokumentów.
[…]
Art. 36.
1. Agencje przy wykonywaniu swoich zadań mogą korzystać, z zastrzeżeniem art. 37, z pomocy osób niebędących ich funkcjonariuszami. Zabronione jest, z zastrzeżeniem ust. 2, ujawnianie danych o osobie udzielającej Agencji pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych.
2. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4.
2a. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może ujawniać faktu udzielania pomocy ani okoliczności związanych z jej udzielaniem.
3. Za udzielenie pomocy osobom, o których mowa w ust. 1, może być przyznane wynagrodzenie wypłacane z funduszu operacyjnego.

NOWE na foto.3mam.net

Wien wycieczka atrakcje noclegi Żyrardów województwo swiętokrzyskie atrakcje Suchedniów zaporaINNE GALERIE

Starachowice atrakcje do sprzedania nieruchomosci Starachowice Radom PKS cmentarz południowy koleje mazowieckie kolejowa galeria