Spamerzy

Marketing bezpośredni przez email jest plagą.
Firmy wykupują mailing w firmach o wątpliwej wiarygodności. Firmy mailingowe, często bez weryfikacji adresów email wysyłają spam mailingowy na wszystkie adresy jakie mają w bazie i zarabiają na tym, natomiast zleceniodawca obniża swoją wiarygodność na rynku.
To czy skorzystasz z tzw. skutecznego mailingu, jest tylko Twoim wyborem, natomiast generalnie liderzy na rynku mailingu odradzają takie działania.

Wiarygodna firma mailingowa weryfikuje adresy emailowe conajmniej raz w tygodniu, a często codziennie.
# regularnie badać zwrotki z mailingu, usuwać adresy, gdzie przyjdzie zwrot niedostarczenia
# usuwać adresy, które nie zareagują na email

Jak walczyć ze spamem ? - nie zamawiać usług mailingowych!

Wysyłanie spamu marketingowego na nieznane adresy email jest zabronione.
Ustawa prawo telekomunikacyjne
Art. 172.
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.
Art. 174. Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;
3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.
Art. 209. 1. Kto:
[...]
25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172–174,
[...]
– podlega karze pieniężnej.
[...]
3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Art. 210. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.