Czynności operacyjne


Według opublikowanego na stronach sejm.gov.pl projektu:


3. Metodami prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych są:
1) wywiad – to zbieranie informacji przez prowadzenie odpowiednio ukierunkowanych, planowanych rozmów;
2) penetracja terenu – to planowe i systematyczne sprawdzanie wyznaczonych miejsc w celu odnalezienia osób, zwłok, rzeczy lub śladów;
3) zasadzka – to niejawne rozmieszczenie sił i środków w miejscu, do którego mogą przybywać osoby podejrzane lub osoby mające z nimi związek albo osoby poszukiwane, w celu ich zatrzymania lub odzyskania przedmiotów mających związek z przestępstwem;
4) eksperyment – przeprowadzenie w ściśle określonych warunkach doświadczeń lub odtwarzanie zdarzeń lub ich fragmentów w celu sprawdzenia, weryfikacji lub uzupełnienia posiadanej wiedzy;
5) analiza operacyjna – to poszukiwanie i identyfikacja powiązań między informacjami dotyczącymi przestępstwa lub jego sprawcy oraz innymi danymi w celu wykorzystania uzyskanych rezultatów w prowadzonych sprawach operacyjnych;
6) obserwacja osób, miejsc i środków transportu – to śledzenie osób, miejsc, rzeczy i środków transportu w stosunku do których służby państwowe i inne ustawowo uprawnione podmioty mają prawne podstawy do podejmowania czynności;
7) pułapka – to wykorzystanie specjalnie skonstruowanego urządzenia albo środków do oznaczania osób lub rzeczy, utrwalania cech identyfikacyjnych albo zatrzymania osoby;
8) współpraca z osobami fizycznymi – na zasadach określonych w art.6;
9) kontrola korespondencji – na zasadach określonych w art.14;
10) środki techniczne;
a) podsłuch rozmów telefonicznych,
b) podsłuch i podgląd pomieszczeń i osób,
c) podsłuch techniczny środków łączności przewodowej i radiowej,
d) nadzór elektroniczny osób, miejsc i przedmiotów oraz środków transportu,
e) nadzór elektroniczny środków łączności przewodowej i radiowej,
- na zasadach określonych w art.14 i 15;
11) zakup kontrolowany – na zasadach określonych w art.15;
12) przesyłka niejawnie nadzorowana – na zasadach określonych w art.16;
13) obiekty specjalne – to rzeczowe środki pracy operacyjnej w postaci zespołu nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pojazdów pozostających w dyspozycji służb państwowych, których faktyczne przeznaczenie jest zakamuflowane;
14) kombinacja operacyjna – to zaplanowane i przygotowane przedsięwzięcie, realizowane przy użyciu pozostałych metod pracy operacyjnej, wykorzystujące błędne przeświadczenie osób przeciwko, którym jest skierowane, co do faktycznego znaczenia zaangażowanych zdarzeń oraz osób w nich występujących, służące osiągnięciu celów pracy operacyjnej;
15) gra operacyjna – to najbardziej złożona metoda pracy operacyjnej, stanowiąca rodzaj kombinacji operacyjnej charakteryzujący się długofalowością i szczególnym skomplikowaniem podejmowanych działań.
16) operacje specjalne – to szczególny rodzaj kombinacji operacyjnej charakteryzujący się stosowaniem działań maskujących w szczególności w postaci zespołu czynności określonych w pkt. 13,14 i 15;


Najczęściej czynności operacyjne wykonuje Policja i Służby specjalne