Pracownik ochrony ma prawo legitymować osoby

... w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia uprawnień do przebywania w chronionym obiekcie.
Zgodnie z definicją ustawową Pracownik ochrony to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub osoba wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy
W przypadku odmowy wylegitymowania, pracownik ochrony może ująć taką osobę, wezwać Policję i zawnioskować o ukaranie z kodeksu wykroczeń:
Art. 65.
§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnio-ną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.


Uprawnienia ochrony kwalifikowanego i niekwalifikowanego

POUCZENIE na odwrocie legitymacji niekwalifikowanego ochroniarza

POUCZENIE
Od 1 stycznia 2014 nie ma już licencji dla pracowników ochrony. Są pracownicy ochrony i kwalifikowani pracownicy ochrony. Proponuję zapoznać się z rozporządzeniem w sprawie wzoru legitymacji pracownika ochrony gdzie w legitymacji już napisano jasno i wprost jakie są uprawnienia ochroniarza.

1.Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia jest uprawniony w granicach obszarów lub obiektów chronionych do:
a)ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
b)wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru, lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
c)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
2.Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia jest uprawniony poza granicami obszarów lub obiektów chronionych do ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
3.Wymienione uprawnienia przysługują posiadaczowi niniejszej legitymacji wyłącznie w czasie i w związku z wykonywaniem zadań ochrony osób i mienia.

Obowiązki ochrony bez licencji są dość ograniczone. Głownie sprowadzają się do pilnowania porządku.

POUCZENIE na odwrocie legitymacji kwalifikowanego ochroniarza
POUCZENIE
1.Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia jest uprawniony do:
a)opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1 ww. ustawy,
b)organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.
2.Posiadacz niniejszej legitymacji, zwany dalej uprawnionym, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, w granicach obszarów lub obiektów chronionych jest uprawniony do:
a)ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
b)wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru, lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
c)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
d)użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w postaci technik: transportowych, obrony i obezwładnienia; kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, psa służbowego, chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w przypadkach:
− odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby,
− przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia,
− przeciwdziałania niszczeniu mienia,
− ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą,
− pokonywania czynnego oporu,
e)użycia lub wykorzystania broni palnej w przypadkach:
− konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: życie, zdrowie i wolność uprawnionego lub innej osoby; ważne obiekty, urządzenia lub obszary; mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
− konieczności przeciwstawienia się osobie: niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby oraz która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania,
− zaalarmowania lub wezwania pomocy,
− oddania strzału ostrzegawczego.
3.Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia poza granicami chronionych obszarów lub obiektów jest uprawniony do:
a)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
b)użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w postaci technik: transportowych, obrony i obezwładnienia; kajdanek zakładanych na ręce; pałki służbowej; psa służbowego; chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w przypadkach zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia,
c) użycia lub wykorzystania broni palnej w przypadkach:
− konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia,
− zaalarmowania lub wezwania pomocy,
− oddania strzału ostrzegawczego.
4.Uprawnienia, o których mowa pkt 2 lit. e oraz w pkt 3 lit. c, przysługują posiadaczowi niniejszej legitymacji wyłącznie w przypadku dopuszczenia do posiadania broni, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
5.Wymienione uprawnienia przysługują posiadaczowi niniejszej legitymacji wyłącznie w czasie i w związku z wykonywaniem zadań ochrony osób i mienia.
Znalazcę niniejszej legitymacji uprasza się o jej zwrot do wystawcy lub o przekazanie do najbliżej jednostki Policji.

Uprawnienia ochrony z licencją i bez licencji (do 31.grudnia 2013) w zasadzie okreslają zaledwie trzy artykuły USTAWY z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
(Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.)
Pracownik ochrony musi być swiadomym, kim jest oprócz tego, że jest zwykłym obywatelem, który zawsze może zatrzymać na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu bezpośrednio po.
Umundurowany i oznakowany pracownik ochrony jest jednak pracownikiem ochrony i musi uważać, aby nie przekroczyć uprawnień.


Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
4) stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,
5) użycia broni palnej w następujących przypadkach:
a) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby,
b) przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby,
c) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony,
d) w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.

Art. 38. 1. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 37 pkt 2 wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.
2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:
1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
2) kajdanki,
3) pałki obronne wielofunkcyjne,
4) psy obronne,
5) paralizatory elektryczne,
6) broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

Art. 26. 1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymagana jest do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez:
1) członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
2) członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób,
4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji,
5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5,
6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Tak więc jeszcze raz przeczytaj art 26 ust 1 p. 5 i co o tm myslisz ?
takie są więc prawa ochroniarza bez licencji

Według powyższego:
ochroniarz ma prawo legitymować osoby przebywające na obszarze chronionym np. zakładzie pracy, szkole
podczas wykonywania czynności, pracownik ochrony musi mieć legitymację w widocznym miejscu.

Komentarz

  • By Teodor

    Komentowanie chwilowo wyłączone.

Komentarz